Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774537
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dipozitia Nr. 19/2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 19/2019
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art. 94 alin. (1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 25.01.2019, ora 1600, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui pentru anul școlar 2019-2020;

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Centrul respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Mărășeni”

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Servicii alternative pentru persoane adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Viață independentă în comuna Banca - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Viață independentă în orașul Murgeni - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” ;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Viață independentă în comuna Pogana - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” ;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Viață independentă în comuna Tutova - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” ;

 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.194/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng - Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L=6,630 km, județul Vaslui” ;

 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.198/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Școala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina” Huși, județul Vaslui”;

 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 193/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241 C: limită județul Bacău (Stejaru) - Doagele - Poiana-Pietrei - Dragomirești (DN 2F), județul Vaslui”;

 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 197/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Pod din beton armat pe drum DJ 241 C, în satul Doagele, județul Vaslui”;

 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.188/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 159: limită judeţul Neamţ - Băceşti - Băbuşa - Păltiniş - Slobozia - Racova - Trohan -Pungeşti - Siliştea -Armăşoaia - Bleşca (DN 2F), km 64+500-77+500 (13,000 km), judeţul Vaslui" ;

 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.190/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico¬economici aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 246: DJ 247 (Codăeşti) - Rediu Galian-Tăcuta -Focşasca - lim. jud Iaşi, km 5+499-13+635, judeţul Vaslui";

 14. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui imobil – apartament și darea în administrare către Spitalul Județean de Urgență Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui imobil și darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui ;

 16. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al comunei Costești în domeniul public al județului Vaslui;

 17. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al orașului Negrești în domeniul public al județului Vaslui;

 18. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului de menținere a calității aerului în județul Vaslui, 2018-2022”;

 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.179/2018 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a județului Vaslui nr.16452/19.12.2017;

 21. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.);

 22. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei linii de gardă la domiciliu pentru Compartimentul de CT din cadrul laboratorului de radiologie și imagistică medicală al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 23. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 24. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 25. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui de către domnul VIERU IULIAN

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2018, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2019;

 27. Raport asupra finanțării proiectului „Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare din satul Stoianovca, raionul Cantemir” derulat de Raionul Cantemir, Republica Moldova;

 28. Raport asupra finanțării proiectului „Amenajarea accesului în Unitatea Primiri Urgente a Spitalului raional din oraşul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță” derulat de Raionul Anenii Noi, Republica Moldova;

 29. Raport asupra finanțării proiectului „Construcția căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți „La Dumbravă” derulat de Raionul Soroca, Republica Moldova;

 30. Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2018 în cadrul Programului Județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2018, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Dată astăzi, 18.01.2019

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-01-18 (560 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact